Біобезпеку людини в умовах впливу інтенсивного низькочастотного шуму і способи її забезпечення


питання безпеки

Правильна посилання на цю статтю:

Солдатов С.К., Зінкін В.Н., Драган С.П. - Біобезпека людини в умовах впливу інтенсивного низькочастотного шуму і способи її забезпечення // Питання безпеки. - 2016. - № 1. - С. 39 - 47. DOI: 10.7256 / 2409-7543.2016.1.18083 URL: https://nbpublish.com/library_read_article.php?id=18083Біобезпеку людини в умовах впливу інтенсивного низькочастотного шуму і способи її забезпечення

Солдатов Сергій Костянтинович
доктор медичних наук
провідний науковий співробітник Центрального науково-дослідного інституту ВПС Міноборони Росії
127083, Россия, г. Москва, Петровсько-Разумовська алея, 12-А
Soldatov Sergei Konstantinovich
Doctor of Medicine
Leading Scientific Associate at Central Research Center of the Ministry of Defense of Russia
127083, Russia, Moscow, Petrovsko-Razumovskaya Street 12 A
php?id=18083&id_coauthor=1960> Інші публікації цього автора

Зінкін Валерій Миколайович
доктор медичних наук
провідний науковий співробітник Центрального науково-дослідного інституту ВПС Міноборони Росії
127083, Россия, г. Москва, Петровсько-Разумовська алея, 12-А
Zinkin Valerii Nikolaevich
Doctor of Medicine
lead research associate Central Scientific Research Institute of Russian Ministry of Defense
127083, Russia, Moscow, Petrovsko-Razumovskaya alleya St., 12-A
php?id=18083&id_coauthor=1961> Інші публікації цього автора

Анотація.

Предметом дослідження є дослідження акустичної обстановки і умов праці на робочих місцях авіаційних фахівців і водіїв важких вантажівок для виявлення особливостей поєднаної дії шуму та інфразвуку в інтересах розробки ефективних засобів, способів і методів захисту від них. Новизна проведеного дослідження визначається тим, що одночасне наявність шуму та інфразвуку на робочих місцях фахівців розглянуто як поєднане вплив двох шкідливих виробничих факторів, що сприяють погіршенню умов праці і обумовлюють збільшення хронічних і професійних захворювань. Методологія досліджень об'єднує методи гігієнічних досліджень, медицини праці, доказової медицини, медичної статистики та медичної акустики. Основними висновками проведеного дослідження є те, що при спільній дії шуму та інфразвуку з максимумом спектра в області звукового діапазону найбільш часто розвивається нейросенсорна туговухість (професійне захворювання), а при максимумі спектра в інфразвукових діапазоні - неспецифічна екстракохлеарная патологія у вигляді артеріальної гіпертензії (виробничо обумовлене захворювання ). Наявність частот інфра-та звукового діапазонів в спектрі впливає шуму в поєднанні з високим їх рівнем повинно бути враховано при виборі засобів і способів захисту персоналу.
Ключові слова: охорона праці, акустична безпеку, виробничий шум, транспортний шум, промисловий шум, несприятлива акустична обстановка, гігієна праці, медицина праці, медична акустика, захист від шуму

DOI:

10.7256 / 2409-7543.2016.1.18083

Дата направлення до редакції:

21-02-2016

Дата рецензування:

22-02-2016

Дата публікації:

31-03-2016

Abstract.

The paper studies acoustic conditions and work environment at the workplaces of aviation specialists and heavy duty trucks drivers in order to reveal the peculiarities of joint effect of noise and infrasound with the purpose of developing the effective means, ways, and methods of protection against them. The simultaneous conditions of noise and infrasound at the specialists 'workplaces are considered in the article as a joint effect of the two harmful workplace factors worsening the working conditions and promoting the increase of chronic and work-related diseases. The research methodology combines the methods of hygienic studies, occupational medicine, evidentiary medicine, medical statistics, and medical acoustics. The authors conclude that under the conditions of a joint effect of noise and infrasound with the maximum spectrum in the sound range, the most frequent disease is the perceptive hearing loss (a work-related disease), and with the maximum spectrum in infrasound range - the nonspecific extracochlear pathology in the form of arterial hypertension (a work conditioned disease). The presence of frequencies of infra- and sound ranges in the spectrum of affecting noise, combined with their high level, should be taken into account when choosing the means and ways of personnel protection.

Keywords:

work safety, acoustic safety, in-plant noise, transport noise, industrial noise, harmful acoustic conditions, occupational hygiene, occupational medicine, medical acoustics, noise protection

Вступ

Несприятливий вплив шуму продовжує залишатися актуальною проблемою на виробництві та транспорті, а частка робочих місць, що не відповідають гігієнічним нормативам по шуму, займає в РФ перше місце серед фізичних факторів [1 -3] .

Відомо, що дія акустичних коливань, в спектрі яких переважають частоти звукового діапазону, супроводжується розвитком специфічної (професійної) клінічної патології в периферичному відділі слухового аналізатора у вигляді нейросенсорної приглухуватості (НСТ) і неспецифічної (виробничо обумовленої) патології у вигляді артеріальної гіпертензії, вегетосудинної дистонії [4, 5] . В даний час накопичено достатньо переконливих даних про особливості дії інфразвуку (ІЗ) на організм людини. Встановлено, що він сприяє формуванню у працівників захворювань органів дихання, серцево-судинної та нервової систем, а також і органу слуху [4, 6, 7] .

Найчастіше виробничий шум має складний спектральний склад. З огляду на, що в патогенезі несприятливої ​​дії інтенсивного низькочастотного шуму і ІЗ є багато спільного, можна прогнозувати, що одночасна дія різних акустичних діапазонів може супроводжуватися зміною (модифікацією) клінічних проявів шумовий патології. Цілеспрямованих наукових досліджень в цьому напрямку не проводилося. Одночасна дія шуму і ІЗ представляє не тільки науковий інтерес, а й має більше практичне значення, так як таке поєднання має широке поширення в промисловості і, особливо, на транспорті (авіаційному, залізничному, морському і т.д.). Це обумовлено, як правило, наявністю декількох джерел шуму, високою енергооснащеністю і великими габаритами транспортних засобів.

Тому дуже актуальними є проведення досліджень акустичної обстановки і умов праці на робочих місцях авіаційних фахівців і водіїв важких вантажівок для виявлення особливостей поєднаної дії шуму і ІЗ в інтересах розробки ефективних засобів, способів і методів захисту від них.

Характеристика акустичної обстановки на робочих місцях авіаційних фахівців і водіїв важких вантажівок

Було проведено дослідження акустичної обстановки і умов праці на робочих місцях в двох професійних групах: інженерно-технічний склад авіації (ІТС) та водії важких вантажівок. Вимірювання шуму і ІЗ виконували відповідно до вимог ГОСТ 12.1.050-86 і СН 2.2.4 / 2.1.8-95 [8 - 10] . Для реєстрації акустичних сигналів використовували наступну апаратуру: конденсаторні мікрофони фірми «Брюль і К'ер» тип 4193 і ВМК-201; прецизійний інтегруючий шумомір фірми «Брюль і К'ер» тип 2250; цифровий реєстратор «Gitac А-320» в комплекті з 16-канальним АЦП «Dark-card-16 EM1». Заміри проводили на робочих місцях ІТС при підготовці літальних апаратів (літаків, вертольотів) до польотів на аеродромі та в кабінах водіїв важких вантажівок.

Результати вимірювання рівня звукового тиску (УЗД) в октавних смугах з середньогеометричними частотами від 2 до 8000 Гц представлені в табл. 1.

Таблиця 1 - Рівні звукового тиску на робочих місцях обстежуваних

Среднегеометрические

частоти октавних

смуг, Гц

Рівні шуму, дБ

Група обстежуваних

ПДУ

ІТС

водії

2

96- 104

66- 110

100

4

95 -112

65- 108

95

8

96-113

69- 113

90

16

96-112

70 106

85

31,5

96- 116

71-99

107

63

97-118

68- 97

95

125

98-121

65-86

87

250

101-123

64 87

82

500

102-126

62- 90

78

1000

101-127

55- 83

75

2000

103-127

53- 83

73

4000

101-128

55- 83

71

8000

97-123

48- 79

69

Примітка: Напівжирним шрифтом виділені значення, що перевищують ПДУ.

Показано, що УЗД на робочих місцях ІТС в інфразвукових діапазоні коливалися від 95 до 113 дБ, а у водіїв - від 65 до 113 дБ. У всіх випадках максимальні виявлені значення цього показника перевищували гранично допустимий рівень (ПДУ) в октавних смугах 2-16 Гц. Мінімальні значення УЗД на робочих місцях водіїв були нижче ПДУ, а у ІТС вони були рівні або перевищували допустимі значення.

У звуковому (чутному) діапазоні УЗД на робочих місцях ІТС коливалися від 96 до 128 дБ і були вище, ніж в області інфразвуку (табл. 1), перевищуючи ПДУ практично у всіх октавних смугах на 2-46 дБ. На робочих місцях водіїв значення цього показника змінювалися в діапазоні від 53 до 99 дБ і були нижче, ніж в області інфразвуку.

На робочих місцях ІТС при підготовці літальних апаратів до вильоту рівень шуму змінюється в залежності від роботи допоміжного обладнання та етапу прогріву літакового двигуна. У проміжках між випусками літаків ІТС знаходиться в приміщенні, де рівень шуму та інфразвуку не перевищує ПДК. Водії важких вантажівок в процесі робочої зміни знаходяться в кабіні при працюючих двигунах. Рівні шуму на стоянках транспорту відповідають мінімальним значенням, наведеним в табл. 1, і істотно підвищуються при русі, досягаючи максимальних значень при русі і відкритих вікнах.

З урахуванням циклограм виконання професійної діяльності проведені розрахунки еквівалентного рівня звуку на робочих місцях ІТС та водіїв (табл. 2).

Таблиця 2 - Діапазон коливання інтегральних показників акустичної обстановки на робочих місцях

спеціальність

Еквівалентний рівень звуку, дБА

Загальний еквівалентний УЗД, дБ Лін

Максимум УЗД, дБ

Октавні смуги, УЗД в яких перевищує ПДК, Гц

ІТС

94-120 (107)

117-129 (123)

119-128

125-8000

водії

70- 90 (80)

77- 113 (98)

90-113

2-16

ПДУ

80

100

-

-

Примітка: У дужках показані середні значення акустичних показників, а напівжирним шрифтом виділені значення, що перевищують ПДУ.

Еквівалентний рівень звуку на робочих місцях ІТС коливався від 94 до 120 дБА і був вище ПДУ на 14-40 дБА, а у водіїв він був істотно нижче (70-90 дБА), і тільки максимальні значення його перевищували допустимих значень до 10 дБА (табл . 2). Загальний еквівалентний УЗД на робочих місцях ІТС коливався від 117 до 129 дБ Лін і був вище ПДУ на 17-29 дБ Лін, у водіїв УЗД досягав лише 77-113 дБ Лін, максимальні значення його перевищували допустимі значення до 13 дБ Лін. На робочих місцях ІТС максимумом УЗД припадав практично на всі октавні частоти звукового діапазону, а у водіїв - на інфразвуковий діапазон.

Таким чином, ІТС та водії на своїх робочих місцях піддаються сочетанному впливу двох шкідливих факторів - непостійного широкосмугового шуму і ІЗ. У ІТС рівні шуму і ІЗ досягають високоінтенсивних значень, так як УЗД перевищують 100 дБ практично у всіх октавних смугах частот, з максимумом акустичного спектру в області звукового діапазону від низьких до високих частот. На водіїв діє інтенсивний шум (УЗД в октавних смугах звукового діапазону не перевищують 100 дБ) і високоинтенсивний інфразвук (УЗД в октавних смугах инфразвукового діапазону перевищує 100 дБ) з максимумом акустичного спектру в області інфразвукових частот.

Гігієнічна оцінка умов праці

При оцінці умов праці на робочих місцях керувалися вимогами Керівництва Р 2.2.2006-05 [11] . Розрахунок статистичних показників професійного ризику за даними захворюваності проведено з урахуванням відповідних рекомендацій [12] .

Гігієнічна оцінка робочого середовища ІТС показала, що умови праці цих фахівців відносяться до шкідливих і небезпечних. Так, рівні шуму перевищують ПДУ на 14-40 дБА, тому умови праці по шуму відповідають класам 3.2-4, по ІЗ (перевищення ПДУ на 17-29 дБ Лін) - класам 3.3-4. Умови праці водіїв кваліфікуються як допустимі і шкідливі: перевищення ПДУ шуму до 10 дБА (класи 2-3.2), перевищення ПДУ ІЗ до 13 дБ Лін (класи 2-3.3). Отже, на робочих місцях ІТС шум і ІЗ є більш значущим несприятливим фактором у порівнянні з водіями.

Способи захисту від інтенсивного низькочастотного шуму

Відповідно до вимог по техніці безпеки на робочих місцях, де не вдається домогтися зниження шуму до ПДУ технічними засобами або це неможливо за техніко-експлуатаційними міркувань, слід застосовувати засоби індивідуального захисту (ЗІЗ) від шуму. Основне призначення останніх - перекрити шляхи проникнення акустичних коливань в організм. Тим часом кількість працюючих, які страждають від несприятливого впливу шуму, не зменшується. Однією з провідних причин цього є недостатня ефективність існуючих ЗІЗ від шуму і відсутність таких для ІЗ.

Вибір ЗІЗ від шуму рекомендується проводити стосовно характеру спектра і рівню шуму на робочих місцях. Для захисту органів слуху від шуму до 100 дБА необхідно використовувати один з типів протишумів: втулки, вкладиші, тампони або навушники. При рівнях понад 100 дБА для захисту органів слуху доцільно застосовувати протишумні навушники в комбінації з іншими типами протишумів. Перераховані ЗІЗ призначені для захисту органів слуху від середньо- і високочастотних звуків, так як саме в діапазоні частот від 1 кГц до 8 кГц табельні протишуми забезпечують ослаблення звуку на 20-40 дБ. На частотах нижче 500 Гц багато навушники і вкладиші малоефективні (ослаблення звуку не перевищує 0-15 дБ), а значить, вони не повністю захищають працюючих від несприятливого впливу інтенсивного низькочастотного шуму [13] .

При рівнях шуму понад 110 дБА необхідний захист не тільки органу слуху, але і голови, щоб забезпечити зменшення впливу високоінтенсивного шуму на кістковий шлях проведення звуку. Тому рекомендують використовувати додатково противошумной шолом.

При рівнях шуму понад 125 дБА необхідний захист не тільки органів слуху та голови, а й грудної клітки, і черевної порожнини, щоб забезпечити їх захист від «повітряної вібрації». З цією метою слід додатково використовувати противібраційний кошти (черевики та пояси) і протишумні костюм [14] . Однак останнім ЗІЗ від шуму відсутня, якщо не брати до уваги згадка про нього в ГОСТ 12.1.029-80 і деяких публікаціях.

В даний час захист від авіаційного шуму становить велику проблему, що обумовлено його акустичними особливостями. По-перше, авіаційний шум широкосмуговий і представлений у всьому частотному звуковому діапазоні з максимумом рівня звукового тиску в області середніх і високих частот. По-друге, проблема захисту ускладнюється наявністю в спектрі його низькочастотних складових і ІЗ, що володіють високу проникаючу здатність і впливають на організм людини як через слуховий аналізатор, так і за рахунок безпосереднього (прямого) впливу на всі органи і тканини. У зв'язку з відсутністю ЗІЗ від ІЗ при дії авіаційного шуму, в спектрі якого інфразвукові частоти перевищує УЗД 100 дБ, рекомендується використовувати комбінацію протишумів для органу слуху, голови та тіла [14] .

Важлива роль у забезпеченні захисту персоналу на робочих місцях від високоінтенсивного шуму (рівнем понад 110-125 дБА), поряд з використанням ЗІЗ, належить організаційно-технічних заходів щодо оптимізації умов професійної діяльності (застосування колективних засобів захисту, зниження тривалості перебування в зоні шуму, чергування періодів роботи з відпочинком і ін.) [15] . Необхідно враховувати, що періоди роботи, пов'язані з обслуговуванням виробничого обладнання ( «активний період акустичного навантаження»), чергуються з діяльністю, не пов'язаної з обслуговуванням джерел шуму ( «пасивний період акустичного навантаження»). У цей час важливо створити комфортні акустичні умови і можна проводити реабілітаційні заходи.

Таким чином, використання ЗІЗ від шуму є найбільш ефективним способом боротьби з авіаційним шумом, оскільки захист органів слуху попереджає розвиток НСТ і порушення в інших органах і системах організму. Вибір ЗІЗ від шуму повинен проводитися на підставі гігієнічної оцінки акустичної обстановки на робочих місцях авіаційних фахівців. Відсутність ефективних табельних засобів колективного та індивідуального захисту від авіаційного шуму та ІЗ вимагає проведення подальших досліджень в цьому напрямку з метою розробки нових засобів, способів і методів захисту.

висновок

Одночасне наявність шуму та інфразвуку на робочих місцях фахівців необхідно розглядати як поєднане вплив двох шкідливих виробничих факторів, що сприяють погіршенню умов праці і обумовлюють збільшення хронічних і професійних захворювань.

Одночасне дію шуму та інфразвуку викликає у працюючих захворювання, характерні як для шуму, так для інфразвуку, що вказує на підсумовування шкідливої ​​дії цих фізичних факторів і призводить до зниження сприйняття звуків практично у всьому діапазоні досліджуваних частот. Імовірність розвитку патології органу слуху вище значень, встановлених ISO 1999: 1990, також вказує на потенціюючий ефект несприятливої ​​дії цих фізичних факторів.

При спільній дії шуму та інфразвуку з максимумом спектра в області звукового діапазону найбільш часто розвивається нейросенсорна туговухість (професійне захворювання), а при максимумі спектра в інфразвукових діапазоні - неспецифічна екстракохлеарная патологія у вигляді артеріальної гіпертензії (виробничо обумовлене захворювання).

Наявність частот інфра-та звукового діапазонів в спектрі впливає шуму в поєднанні з високим їх рівнем повинно бути враховано при виборі засобів і способів захисту: при рівні шуму до 100 дБА доцільно використовувати протишумові навушники для захисту органів слуху, понад 100 дБА - комбінацію протишумів для захисту органу слуху, понад 110 дБА - комбінацію ЗІЗ органів слуху та голови, понад 125 дБА - комбінацію протишумів для захисту органів слуху, голови та тіла.

Бібліографія

1 .

Солдатов С.К., Зінкін В.Н., Богомолов О.В., Кукушкін Ю.А. Людина і авіаційний шум // Безпека життєдіяльності. 2012. № 9 (додаток). 24 с.

2 .

Зінкін В.Н., Кукушкін Ю.А., Богомолов О.В., Солдатов С.К., Алексєєнко М.С. Дослідження ефективності засобів індивідуального та колективного захисту від шуму на основі оцінки потенційної ненадійності професійної діяльності авіаційних фахівців // Безпека життєдіяльності. 2010. № 11. С. 2-6.

3 .

Про санітарно-епідеміологічну обстановку в Російській Федерації в 2009 році: Державний доповідь. М .: Федеральний центр гігієни та епідеміології Росспоживнагляду, 2010. 456 с.

4 .

Зінкін В.Н., Богомолов О.В., Єрьомін Г.І., Драган С.П. Технологія дослідження акустичної ефективності засобів захисту від низькочастотного шуму та інфразвуку // Світ вимірювань. 2011. № 10. С. 40-45.

5 .

Кирий С.В., Кукушкін Ю.А., Богомолов О.В., Солдатов С.К., Щербаков С.А., Зінкін В.Н., Шишов А.А. Методика оцінювання розумової працездатності і надійності професійної діяльності фахівців, які зазнають впливу авіаційного шуму // Біомедична радіоелектроніка. 2008. № 1-2. С. 50-56.

6 .

Зінкін В.Н., Богомолов О.В., Драган С.П., Ахметзянов І.М. Аналіз ризиків здоров'ю, обумовлених поєднаною дією шуму та інфразвуку // Проблеми аналізу ризику. 2011. Т. 8. № 4. С. 82-92.

7 .

Зінкін В.Н., Солдатов С.К., Богомолов О.В., Кукушкін Ю.А., Ахметзянов І.М., Шешегов П.М. Ризики здоров'ю, обумовлені кумулятивну дію авіаційного шуму, і заходи по боротьбі з ним // Проблеми безпеки та надзвичайних ситуацій. 2011. № 1. С. 80-88.

8 .

ГОСТ 12.1.050-86. Методи вимірювання шуму на робочих місцях.

9 .

Солдатов С.К., Богомолов О.В., Драган С.П., Кукушкін Ю.А. Засоби і методи персоніфікованого акустичного моніторингу // Газова промисловість. 2015. № 7 (725). С. 79-81.

10 .

СН 2.2.4 / 2.1.8-95. Гігієнічна оцінка фізичних факторів виробничого і навколишнього середовища.

11 .

Р 2.2.2006-05. Посібник з гігієнічної оцінки факторів робочого середовища і трудового процесу. Критерії та класифікація умов праці. Затверджено Головним державним санітарним лікарем Російської Федерації 29 липня 2005 р Введено в дію з 1 листопада 2005 р М .: Деан, 2006. 240 с.

12 .

Методичні рекомендації щодо оцінки професійного ризику за даними періодичних медичних оглядів. / Под ред. Н.Ф.Ізмерова. М .: НДІ медицини праці РАМН, 2006. 17 с.

13 .

Драган С.П., Зінкін В.Н., Богомолов О.В., Солдатов С.К., Дроздов С.В. Акустична ефективність засобів захисту від шуму // Медична техніка. 2013. № 3. С. 34-36.

14 .

Солдатов С.К. Засоби і методи захисту від авіаційного шуму: стан і перспективи розвитку / С.К.Солдатов [и др.] // Авіакосмічна та екологічна медицина. 2011. Т. 45. № 5. С. 3-11.

15 .

Щербаков С.А., Кирий С.В., Кукушкін Ю.А., Солдатов С.К., Богомолов О.В., Зінкін В.Н., Шишов А.А., Переборовши А.А. Результати досліджень акустичної обстановки на робочих місцях інженерно-технічного складу авіації // Проблеми безпеки польотів. 2007. № 3. С. 27.

16 .

Зінкін В.Н., Солдатов С.К., Богомолов О.В., Кукушкін Ю.А., Ахметзянов І.М., Шешегов П.М. Авіаційний шум як фактор еколого-соціального неблагополуччя // Проблеми безпеки польотів. 2010. № 10. С. 3-13.

17 .

Щербаков С.А., Кукушкін Ю.А., Солдатов С.К., Богомолов О.В., Зінкін B.Н., Шишов А.А., Кирий С.В. Методичне забезпечення і результати дослідження акустичної обстановки на робочих місцях фахівців, які зазнають впливу авіаційного шуму // Біомедична радіоелектроніка. 2007. № 12. С. 21-27.

18 .

Зінкін В.Н., Солдатов С.К., Богомолов О.В., Драган С.П. Актуальні проблеми захисту населення від низькочастотного шуму та інфразвуку // Технології громадянської безпеки. 2015. Т. 12. № 1. С. 90-96.

19 .

Драган С.П., Солдатов С.К., Богомолов О.В., Дроздов С.В., Поляков Н.М. Оцінка акустичної ефективності засобів індивідуального захисту від екстрааурального впливу авіаційного шуму // Авіакосмічна та екологічна медицина. 2013. Т. 47. № 5. С. 21-26.

20 .

Сімухін В.В., Ворона О.О., Богомолов О.В., Кукушкін Ю.А., Риженков С.П. Медико-біологічні ефекти імпульсних шумів і особливості їх гігієнічного нормування // Безпека в техносфери. 2012. № 6. С. 36-43.

21 .

Зінкін В.Н., Солдатов С.К., Кукушкін Ю.А., Афанасьєв Р.В., Богомолов О.В., Ахметзянов І.М., Свидова В.І., Пирожков М.В. Гігієнічна оцінка умов праці працівників "шумових" професій авіаремонтних заводів // Медицина праці та промислова екологія. 2008. № 4. С. 40-42

References (transliterated)

1 .

Soldatov SK, Zinkin VN, Bogomolov AV, Kukushkin Yu.A. Chelovek i aviatsionnyi shum // Bezopasnost 'zhiznedeyatel'nosti. 2012. № 9 (prilozhenie). 24 s.

2 .

Zinkin VN, Kukushkin Yu.A., Bogomolov AV, Soldatov SK, Alekseenko MS Issledovanie effektivnosti sredstv individual'noi i kollektivnoi zashchity ot shuma na osnove otsenki potentsial'noi nenadezhnosti professional'noi deyatel'nosti aviatsionnykh spetsialistov // Bezopasnost 'zhiznedeyatel'nosti . 2010. № 11. S. 2-6.

3 .

O sanitarno-epidemiologicheskoi obstanovke v Rossiiskoi Federatsii v 2009 godu: Gosudarstvennyi doklad. M .: Federal'nyi tsentr gigieny i epidemiologii Rospotrebnadzora, 2010. 456 s.

4 .

Zinkin VN, Bogomolov AV, Eremin GI, Dragan SP Tekhnologiya issledovaniya akusticheskoi effektivnosti sredstv zashchity ot nizkochastotnogo shuma i infrazvuka // Mir izmerenii. 2011. № 10. S. 40-45.

5 .

Kirii SV, Kukushkin Yu.A., Bogomolov AV, Soldatov SK, Shcherbakov SA, Zinkin VN, Shishov AA Metodika otsenivaniya umstvennoi rabotosposobnosti i nadezhnosti professional'noi deyatel'nosti spetsialistov, podvergayushchikhsya vozdeistviyu aviatsionnogo shuma // Biomeditsinskaya radioelektronika. 2008. № 1-2. S. 50-56.

6 .

Zinkin VN, Bogomolov AV, Dragan SP, Akhmetzyanov IM Analiz riskov zdorov'yu, obuslovlennykh sochetannym deistviem shuma i infrazvuka // Problemy analiza riska. 2011. T. 8. № 4. S. 82-92.

7 .

Zinkin VN, Soldatov SK, Bogomolov AV, Kukushkin Yu.A., Akhmetzyanov IM, Sheshegov PM Riski zdorov'yu, obuslovlennye kumulyativnym deistviem aviatsionnogo shuma, i meropriyatiya po bor'be s nim // Problemy bezopasnosti i chrezvychainykh situatsii. 2011. № 1. S. 80-88.

8 .

GOST 12.1.050-86. Metody izmereniya shuma na rabochikh mestakh.

9 .

Soldatov SK, Bogomolov AV, Dragan SP, Kukushkin Yu.A. Sredstva i metody personifitsirovannogo akusticheskogo monitoringa // Gazovaya promyshlennost '. 2015. № 7 (725). S. 79-81.

10 .

SN 2.2.4 / 2.1.8-95. Gigienicheskaya otsenka fizicheskikh faktorov proizvodstvennoi i okruzhayushchei sredy.

11 .

R 2.2.2006-05. Rukovodstvo po gigienicheskoi otsenke faktorov rabochei sredy i trudovogo protsessa. Kriterii i klassifikatsiya uslovii truda. Utverzhdeno Glavnym gosudarstvennym sanitarnym vrachom Rossiiskoi Federatsii 29 iyulya 2005 g. Vvedeno v deistvie s 1 noyabrya 2005 g. M .: Dean, 2006. 240 s.

12 .

Metodicheskie rekomendatsii po otsenke professional'nogo riska po dannym periodicheskikh meditsinskikh osmotrov. / Pod red. NFIzmerova. M .: NII meditsiny truda RAMN, 2006. 17 s.

13 .

Dragan SP, Zinkin VN, Bogomolov AV, Soldatov SK, Drozdov SV Akusticheskaya effektivnost 'sredstv zashchity ot shuma // Meditsinskaya tekhnika. 2013. № 3. S. 34-36.

14 .

Soldatov SK Sredstva i metody zashchity ot aviatsionnogo shuma: sostoyanie i perspektivy razvitiya / SKSoldatov [i dr.] // Aviakosmicheskaya i ekologicheskaya meditsina. 2011. T. 45. № 5. S. 3-11.

15 .

Shcherbakov SA, Kirii SV, Kukushkin Yu.A., Soldatov SK, Bogomolov AV, Zinkin VN, Shishov AA, Pereborov AA Rezul'taty issledovanii akusticheskoi obstanovki na rabochikh mestakh inzhenerno-tekhnicheskogo sostava aviatsii // Problemy bezopasnosti poletov. 2007. № 3. S. 27.

16 .

Zinkin VN, Soldatov SK, Bogomolov AV, Kukushkin Yu.A., Akhmetzyanov IM, Sheshegov PM Aviatsionnyi shum kak faktor ekologo-sotsial'nogo neblagopoluchiya // Problemy bezopasnosti poletov. 2010. № 10. S. 3-13.

17 .

Shcherbakov SA, Kukushkin Yu.A., Soldatov SK, Bogomolov AV, Zinkin BN, Shishov AA, Kirii SV Metodicheskoe obespechenie i rezul'taty issledovaniya akusticheskoi obstanovki na rabochikh mestakh spetsialistov, podvergayushchikhsya vozdeistviyu aviatsionnogo shuma // Biomeditsinskaya radioelektronika. 2007. № 12. S. 21-27.

18 .

Zinkin VN, Soldatov SK, Bogomolov AV, Dragan SP Aktual'nye problemy zashchity naseleniya ot nizkochastotnogo shuma i infrazvuka // Tekhnologii grazhdanskoi bezopasnosti. 2015. T. 12. № 1. S. 90-96.

19 .

Dragan SP, Soldatov SK, Bogomolov AV, Drozdov SV, Polyakov NM Otsenka akusticheskoi effektivnosti sredstv individual'noi zashchity ot ekstraaural'nogo vozdeistviya aviatsionnogo shuma // Aviakosmicheskaya i ekologicheskaya meditsina. 2013. T. 47. № 5. S. 21-26.

20 .

Simukhin VV, Vorona AA, Bogomolov AV, Kukushkin Yu.A., Ryzhenkov SP Mediko-biologicheskie effekty impul'snykh shumov i osobennosti ikh gigienicheskogo normirovaniya // Bezopasnost 'v tekhnosfere. 2012. № 6. S. 36-43.

21 .

Zinkin VN, Soldatov SK, Kukushkin Yu.A., Afanas'ev RV, Bogomolov AV, Akhmetzyanov IM, Svidovyi VI, Pirozhkov MV Gigienicheskaya otsenka uslovii truda rabotnikov "shumovykh" professii aviaremontnykh zavodov // Meditsina truda i promyshlennaya ekologiya. 2008. № 4. S. 40-42

Посилання на агентство Цю статтю

Просто віділіть и скопіюйте посилання на агентство Цю статтю в буфер обміну. Ви можете такоже php?id=18083> спробуваті найти схожі статті


Php?

Разделы

» Ваз

» Двигатель

» Не заводится

» Неисправности

» Обзор

» Новости


Календарь

«    Август 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 

Архив

О сайте

Затраты на выполнение норм токсичности автомобилей в США на период до 1974 г.-1975 г произошли существенные изменения. Прежде всего следует отметить изменение характера большинства работ по электромобилям: работы в подавляющем большинстве стали носить чисто утилитарный характер. Большинство созданных в начале 70х годов электромобилей поступили в опытную эксплуатацию. Выпуск электромобилей в размере нескольких десятков штук стал обычным не только для Англии, но и для США, ФРГ, Франции.

ПОПУЛЯРНОЕ

РЕКЛАМА

www.school4mama.ru © 2016. Запчасти для автомобилей Шкода